3 questions à… Mayeul Smoos, professeur de yin yoga